00 Hyundai Elantra, $1400, 4 cylinder, automatic, 158K miles

00 Toyota Solara, $2500, 4 cylinder, automatic, PW, PL, CD player, 208K miles

10 Ford Focus, $3400, 4 cylinder, automatic, PW, PL, CD player, keyless entry, 145K miles

03 Chevy Malibu, $2500, V6, Automatic, PW, PL, CD player, keyless entry, only 110K miles

09 Kia Spectra, $2900, 4 cylinder, 5 speed, PW, PL, CD player, keyless entry, runs good! 192K miles

02 Dodge Stratus, $1900, 4 cylinder, automatic, PW, PL, CD player, 151K miles

05 Saturn Ion, $2900, 4 cylinder, automatic, PW, PL, CD player, sunroof, keyless entry, 144K miles

03 Buick Century Custom, $1600, V6, Automatic, PW, PL, CD player, real clean, runs good!

10 Ford Fusion SE, $3200, 4 cylinder, automatic, PW, PL, CD player, keyless entry, nice car! 211K miles

01 Toyota Avalon, $2900, V6, Automatic, PW, PL, CD player, leather, real clean! 168K miles